Dit is een juridische term die gehanteerd wordt in de Wet langdurige zorg (Wlz).

Er wordt een functie mee aangeduid die wordt uitgevoerd door een (rechts)persoon, waardoor degene die hulp nodig heeft – de budgethouder met een pgb in de Wlz -wordt ondersteund.

In de regelgeving staat dat van degene die de gewaarborgde hulp op zich neemt voldoende aan­nemelijk moet zijn gemaakt dat hij kan instaan voor nakoming van de aan het pgb verbonden verplichtingen.

Wie heeft ermee te maken?

Budgethouders in de Wlz hebben permanent toezicht of zorg in de nabijheid nodig. Het zijn mensen met ernstige beper­kingen, die niet allemaal zelf in staat zijn alle handelingen te verrichten die nodig zijn bij een PGB.

De wettekst zegt dat het vooral gaat om bud­gethouders die naar het oordeel van het zorgkantoor niet in staat te achten zijn op eigen kracht:

 • De aan een pgb verbonden taken en verplichtingen op verantwoorde wijze uit te voeren
 • de door hem verkozen zorgaanbieders en mantelzorgers op zodanige wijze aan te sturen en hun werkzaamheden op elkaar af te stemmen, dat sprake is of zal zijn van verantwoorde zorg

De betrokkenheid van gewaarborgde hulp is verplicht voor budgethouders met een van de volgende zorgprofielen of zzp’s.

Zorgprofielen:

 • VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
 • VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
 • VV Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
 • VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding
 • VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging
 • VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging
 • VG Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
 • VG Besloten wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
 • VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging

Sijsling Ontzorgt is vanaf 2016 zorgexpert op gebied van gewaarborgde hulp en is met regelmaat gewaarborgde hulp voor clienten . Deze rol neemt zij erg serieus en de volgende taken voert zij uit met veel betrokkenheid en met kennis en kunde:

Taken:

 1. zorg dragen voor aanvraagformulier en budgetplan
 2. voeren van bewuste keuzegesprek;
 3. afsluiten zorgovereenkomst;
 4. samenstellen zorgbeschrijving;
 5. het ontvangen van post van zorgkantoor Menzis
 6. indienen en controleren van declaraties bij de SVB;
 7. aanwezig zijn tijdens huisbezoek;
 8. beoordelen of  de zorg van budgethouder (thuissituatie) (nog) passend verantwoord is en of de zorg van goede kwaliteit is;
 9. Coördineert de zorg en stuurt de zorgverleners aan van de budgethouder;
 10. evaluatie bijwonen van zorgverlener en het namens de budgethouder “goed werkgever” zijn voor de zorgverlener
 11. daarnaast beheer de gewaarborgde hulp samen met de budgethouder ( cliënt ) het PGB.

Heb je een gewaarborgde hulp nodig in provincie Groningen of Drenthe , die betrokken is en kennis van zaken heeft bel dan met Sijsling Ontzorgt 06-52657794 of meldt je aan via contactformulier