Gewaarborgde hulp

Met het begrip ‘gewaarborgde hulp’ wordt hulp van een derde aangeduid. Een (rechts)persoon die door de budgethouder is ingeschakeld en van wie voldoende aannemelijk is gemaakt dat deze kan instaan voor nakoming van de aan het pgb verbonden verplichtingen.

In de Regeling langdurige zorg (Rlz) wordt dit beschreven in artikel 1.1. De gewaarborgde hulp helpt de budgethouder zodat hij kan voldoen aan de voorwaarden die zijn verbonden aan een pgb, zoals het juist inkopen van zorg, of die werkelijk wordt uitgevoerd, ook op een manier die aansluit bij de behoefte van de budgethouder. Momenteel is ‘gewaarborgde hulp’ enkel nog geregeld in de Wlz. De gemeenten zijn echter vrij om ook een dergelijke vorm van vertegenwoordiging te regelen.

In Wlz
Volgens de wettekst is de aanwezigheid van een gewaarborgde hulp vooral van belang in situaties, waarin de verzekerde (lees: budgethouder) naar het oordeel van het zorgkantoor niet in staat te achten is op eigen kracht :
de aan een budget verbonden taken en verplichtingen op verantwoorde wijze uit te voeren
de door hem verkozen zorgaanbieders en mantelzorgers op zodanige wijze aan te sturen en hun werkzaamheden op elkaar af te stemmen, dat sprake is of zal zijn van verantwoorde zorg
Dit heeft tot gevolg dat een grote groep budgethouders te maken heeft met het begrip ‘gewaarborgde hulp’.

Verplicht
Gewaarborgde hulp is verplicht voor de volgende doelgroepen:
budgethouders met een pgb voor verzorging en verpleging met een zzp VV 4 – 7 budgethouders met een pgb vanwege een verstandelijke beperking met een zzp VG 4 – 8 Dit staat beschreven in de Rlz artikel 5.6. sub a en b

Sijsling Ontzorgt kan voor u optreden als gewaarborgde hulp

Taken:

  • zorg dragen voor aanvraagformulier en budgetplan;

  • voeren van bewuste keuzegesprek;

  • afsluiten zorgovereenkomst;

  • samenstellen zorgbeschrijving;

  • het ontvangen van post van zorgkantoor Menzis

  • indienen en controleren van declaraties bij de SVB;

  • aanwezig zijn tijdens huisbezoek;

  • beoordelen of zorg in de thuissituatie nog verantwoord is en of de zorg van goede kwaliteit is;

  • evaluatie bijwonen van zorgverlener en het namens de budgethouder  “goed werkgever” zijn voor de zorgverlener.

  • daarnaast beheren wij samen met uw het PGB.