Professionals mantelzorgondersteuning

Als we hebben over mantelzorgondersteuning hebben worden er verschillende termen genoemd  zoals mantelzorgconsulent, mantelzorgmakelaar, casemanager dementie , onafhankelijk cliëntondersteuner.

Professionals die gespecialiseerd zijn in mantelzorg, werken meestal voor een welzijns- of (informele)zorgorganisatie en/of steunpunt mantelzorg, maar soms ook zelfstandig zoals Sijsling Ontzorgt.

Hieronder wordt er verder uitleg gegeven.

Rol gemeenten

In veel gemeenten is mantelzorgondersteuning beschikbaar als zogenoemde ‘voorliggende voorziening’ vanuit de Wmo. Daarmee wordt laagdrempelige tijdelijke hulp bedoeld die voor iedere inwoner gratis beschikbaar is.

Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om jou als mantelzorger te ondersteunen. Ook wanneer je naaste geen indicatie heeft vanuit de Wmo. Tijdige hulp vergroot de draagkracht en verkleint het risico op overbelasting. Daardoor kun je de zorg langer volhouden. Wat iemand nodig heeft verschilt per persoon. De hulp kan gericht zijn op het informeren over beschikbare hulp en regelingen, het vergroten van het sociale netwerk, maar ook om psychologische hulp en financiële ondersteuning.

Mantelzorgconsulent

Een mantelzorgconsulent werkt meestal bij een steunpunt mantelzorg en zorgt door individuele- of groepsbegeleiding van mantelzorgers hun draagkracht te vergroten en maakt ze wegwijs in de wereld van de laagdrempelige voorzieningen (bijv. vrijwillige hulp, mantelzorgmaatje, uitbreiden van sociaal netwerk). Ze geven voorlichting en advies, het bemiddelen tussen instanties, regelen bepaalde (respijt)voorzieningen en zetten in op versterking van de positie van mantelzorgers. Soms zijn ze een ‘casemanager’, waarbij ze mantelzorgers gedurende langere tijd begeleiden. Ze zijn iemand op wie een mantelzorger altijd terug kan vallen als het nodig is.

Steeds vaker zien we mantelzorgconsulenten die gespecialiseerd zijn in het ondersteunen van een bepaalde groep mantelzorgers die specifieke vragen en hulp nodig hebben, bijvoorbeeld een consulent jonge mantelzorgers, Niet Aangeboren Hersenletsel, GGZ of mantelzorgers met een migrantenachtergrond.

Kosten Deze ondersteuning is gratis. Het wordt gefinancierd door de gemeente vanuit de Wmo.

Waar? Mantelzorgconsulenten werken vaak voor een steunpunt mantelzorg, een welzijnsorganisatie, organisatie voor informele zorg en soms voor de gemeente.

Mantelzorgmakelaar

Een mantelzorgmakelaar biedt informatie, ondersteunt en/of neemt in overleg met de mantelzorger tijdelijk regeltaken over in de vorm van persoonlijke, zakelijke dienstverlening. De mantelzorgmakelaar maakt in overleg met de mantelzorger een overzicht van zijn/haar taken. De regie blijft bij de mantelzorger.

Kosten – Gratis, indien beschikbaar via een organisatie voor de Wmo. – Zelfstandige mantelzorgmakelaars kosten ongeveer €70,- per uur. Soms wordt dit vergoed via een aanvullende zorgverzekering of de werkgever. – Mantelzorgmakelaars treden soms ook op als cliëntondersteuners (Wmo of Wlz). Hiervoor worden zij betaald door respectievelijk de gemeente of het zorgkantoor. Deze dienstverlening is gratis voor iedere inwoner.

Waar? In sommige gemeenten werkt een mantelzorgmakelaar bij een organisatie voor mantelzorgondersteuning of welzijnsorganisatie (soms in combinatie met de functie mantelzorgconsulent).

Casemanager dementie

De casemanager dementie is een (vaste) begeleider van de persoon met dementie én zijn/ haar mantelzorger. De casemanager dementie wijst de weg en kan bemiddelen bij het regelen van zorg en bij het maken van keuzes. Hij/ zij beantwoordt vragen over de ziekte en helpt met het zoeken naar oplossingen voor situaties die zich voordoen en biedt een luisterend oor. Een casemanager dementie wordt ook wel dementieconsulent of trajectbegeleider genoemd. Vaak is een casemanager dementie een gespecialiseerd wijkverpleegkundige.

Kosten De vergoeding van een casemanager valt onder de vergoeding voor wijkverpleging en wordt vanuit de basisverzekering van degene die zorg nodig heeft vergoed.

Waar? Een huisarts of wijkverpleegkundige kan een indicatie afgeven voor een casemanager dementie. Als er een wachtlijst is, kan dit gemeld worden bij de zorgverzekeraar.

Onafhankelijk cliëntondersteuner

Op grond van de Wmo 2015 en de Wlz heeft iedere zorgvrager en zijn of haar mantelzorger recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Cliëntondersteuning bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle leefgebieden en richt zich op het versterken van de zelfredzaamheid en participatie. Een onafhankelijk cliëntondersteuner kan ook gesprekken met gemeente (de zogenaamde keukentafelgesprekken) of zorgaanbieder helpen voorbereiden. Een cliëntondersteuner komt op voor de belangen van de mantelzorger.

Kosten Onafhankelijke cliëntondersteuning is gratis.

Waar? Onafhankelijke cliëntondersteuners werken bij verschillende organisaties. Onafhankelijke cliëntondersteuning voor mantelzorgers kan geboden worden door mantelzorgmakelaars, mantelzorgconsulenten, sociaal werkers, ouderenadviseurs, ervaringsdeskundigen (vrijwilligers) etc. Welke vorm van hulp passend is verschilt per persoon en per situatie. De gemeente bepaalt welke organisaties zij hiervoor contracteert. Ook via de Wlz of Zvw hebben mantelzorgers recht op onafhankelijke cliëntondersteuning.

Sijsling Ontzorgt is volledig onafhankelijk en heeft de ervaring en juiste deskundigheid om mantelzorgers te ondersteunen.  

Als mantelzorger van mijn partner heb ik ervaren dat wij samen in bubbel van overlevingsmodus leefde. Ik was zo emotioneel betrokken. Naast de emotionele betrokkenheid, heb ik keihard moeten vechten dat mijn partner de zorg kreeg die hij verdiende. Doordat ik zorgexpert ben wist ik de wegen te bewandelen en was ik instaat om mijn partner zelf te verplegen. Voor mantelzorgers die niet in de zorgwereld thuis zijn ,is deze wereld een doolhof van zorgregels. Vooral door de nieuwe zorgwetten. Daarnaast leef je zo in roes van emoties dat je onbewust de regie over je leven kwijt raakt.

Na paar maanden na overlijden van partner is mijn missie om mantelzorgers te helpen door de zorgregels heen.

Echter is Sijsling Ontzorgt als zelfstandige nog niet erkent door zorgkantoren en gemeenten.  Sijsling Ontzorgt is druk bezig met andere ZZP-ers en/of stichting om die erkenning wel te krijgen zodat wij gezamenlijk gratis cliëntondersteuning kunnen aanbieden.

Wil je ook ontzorgt worden of wil je regie behouden? Sijsling Ontzorgt maakt jou wegwijs, ondersteunt je op persoonlijke wijze, help je regie te behouden en neemt desgewenst taken van je over. Jouw zorgen, mijn zorgen!