Persoonsgebonden budget (pgb)

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen mensen die zorg nodig hebben, zelf zorg inkopen.

Wat is een pgb?

Het pgb is bedoeld voor mensen die door ziekte, een beperking of gebreken als gevolg van ouderdom zorg of ondersteuning nodig hebben. Zij kunnen met dit budget zelf bepalen welke zorg zij inkopen en wie zij daarvoor inschakelen.

Er zijn vier soorten pgb’s:
pgb-Wmo: voor ondersteuning die valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning
pgb-Wlz: voor intensieve zorg die valt onder de Wet langdurige zorg
pgb-Jeugdwet: voor zorg die valt onder de Jeugdwet
pgb-Zvw: voor wijkverpleging die valt onder de Zorgverzekeringswet

Wie komt voor een pgb in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een pgb is een indicatie nodig voor zorg met verblijf, persoonlijke verzorging of verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp of jeugdzorg. Per pgb gelden er specifieke voorwaarden.

Algemene voorwaarden zijn:
De aanvrager moet kunnen onderbouwen waarom hij een pgb nodig heeft in plaats van zorg in natura.
De aanvrager moet in staat zijn het pgb te beheren en er verantwoorde zorg mee in te kopen.

Pgb aanvragen
Afhankelijk van de benodigde zorg kan de zorgvrager (of zijn ouders/vertegenwoordigers) een pgb aanvragen:
bij de gemeente: voor Wmo- en jeugdzorg
bij het zorgkantoor: voor Wlz-zorg
bij zijn zorgverzekeraar: voor Zvw-zorg

Sijsling Ontzorgt is bevoegd om te indiceren voor Zvw. zie voor meer info: //www.sijslingontzorgt.nl/index.php/herindiceren-wijkverpleging-pgb/

Daarnaast is Sijsling Ontzorgt ervaringen in aanvragen van PGB bij de gemeente en bij het CIZ/zorgkantoor.